top of page

CLT Café 6 - Inplantingsplan en toewijzingsreglement

Bijgewerkt op: 16 jan.


Op maandag 28 augustus presenteerden we het schetsontwerp voor de eerste woningen en bespraken we de deelnamevoorwaarden voor toekomstige kopers. Deze voorwaarden werden recent goedgekeurd en samengevat in het toewijzingsreglement.


WORKSHOP ONTWERP WONINGEN


Bij een CLT worden de kandidaat bewoners actief betrokken bij het ontwerp en planningsproces. Hun betrokkenheid zorgt ervoor dat de beslissingen die de organisatie neemt, aansluiten bij de wensen van de bewonersgroep. De deelname van toekomstige bewoners en buurtbewoners aan het planningsproces is cruciaal omdat het bijdraagt aan een duurzaam en vooral inclusief project. Hoe dit in zijn werk ging, kan je hieronder terugvinden.


STAP 1: HET ONTWERP - WAT LIGT ER VAST?

We toonden het inplantingsplan en een doorsnede van de woonvolumes en gaven hierover kort een toelichting. De woningtypes staan aangeduid op het plan met 2 cijfers. Het eerste getal duidt op het aantal slaapkamers, het getal achter de breukstreep is het maximum-aantal bewoners voor deze woning. Een alleenstaande (ouder) wordt in deze berekening op dezelfde manier meegeteld als een koppel.


De volgende zaken liggen omwille van regelgeving of reeds gemaakte ontwerpkeuzes vast. Hierover werd in deze workshop niet verder nagedacht:

 1. Enkel op de woonzone wordt gebouwd - de groenzone moet vrij blijven van constructies

 2. Niet alleen grote of kleine woningen, maar een mix van verschillende woningen.

 3. De woningen zijn maximum 2 bouwlagen hoog

 4. Om de bestaande kastanjeboom in het midden van de site te behouden, werd beslist om tussen de twee gebouwen hier een knip te voorzien.

 5. De buurtbewoners vragen dat de achter ingang tot hun tuinen kan behouden blijven

 6. Er moet een plaats voorzien worden voor afvalverzameling en ophaling

 7. Er moet voldoende fietsenstalling voorzien worden.

P = Parkeerplaats I F = Fietsenstalling I C = gemeenschappelijke ruimte I L = technische ruimte

Bijkomende uitleg over de woningtypes* vind je onderaan deze pagina terug


STAP 2: WAAROVER DACHTEN DE DEELNEMERS NA?

Vervolgens vroegen we wat de deelnemers goed vinden aan het schetsontwerp? Wat kan er beter? Op dit moment gaat het nog niet over de inrichting van de woningen, maar wel over de volgorde en positie van de woningtypes en waar zich welke gemeenschappelijke functies bevinden en hoe deze best ingevuld worden.

WONINGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Welke woontypologieën zijn het meest interessant voor de doelgroep? Hoeveel woningen zijn ideaal en op welke manier worden ze best gerangschikt? Groeperen we grotere woningen en kleinere woningen bij elkaar of net niet? Waar plaatsen we de woningen op de site? Hoe wordt er geleefd in de woningen? Hoe komen mensen toe? Hoe vertrekken ze?

Wat met de gemeenschapsruimte? Staat deze goed? Hoe groot moet deze zijn? Wat is de ideale invulling? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig? Waar moeten deze komen? Wat met de fietsenstalling? Wat met de afvalsortering? Wat met de buitenruimtes? Wat met privacy en het samenleven met de bestaande buurt? Welke meerwaarde kan het project voor de buurt bieden?

STAP 3: HOE ZETTEN WE DE DEELNEMERS AAN HET DENKEN?

We toonden foto's van levensgebeurtenissen zodat de deelnemers konden nadenken over hoe ze op zichzelf, met andere CLT-bewoners en met de bestaande buurt willen samenwonen. We stelden hen de vraag of deze activiteiten mogelijk zijn binnen het voorgesteld ontwerp en hoe de site nog optimaler kan ingericht moet worden om deze activiteiten te doen.STAP 4: RESULTATEN

We namen verslag van de meest voorkomende reacties op bovenstaande vragen. De feedback die werd gegeven op hoe de woningen intern georganiseerd zijn, werd meegenomen. Maar de plannen van de woningen zelf, zullen op een volgende workshop meer concreet besproken worden.


Resultaat: Groep 1

Resultaat: Groep 2


Resultaat: Groep 3


SUGGESTIES VOOR DE WONINGEN

 • WONINGTYPES

Er waren een groot aantal alleenstaande kandidaten of koppels zonder inwonende kinderen aanwezig. De tafels deelden een hoge vraag naar 1/2 woningen, dit zijn woningen met 1 slaapkamer, voor een koppel of een alleenstaande. Als reden hiervoor gaven de deelnemers aan dat het aantal alleenstaanden stijgt en dat het aanbod voor dit woningtype in Leuven zeer beperkt is.


Het nut van een 2/4 woning (met 2 slaapkamers voor ouder(s) + 2 kinderen) werd in vraag gesteld. Deelnemers met kinderen vonden een 3/4 woning logischer en interessanter. De 3/6 woning (met 3 slaapkamers voor ouder(s) + 4 kinderen) werd vervangen door een 4/5 woning, 3/4 of 3/5 type. Kinderen van een ander geslacht die de puberteit ingaan hebben volgens de deelnemers elk een eigen kamer nodig.


 • POSITIE VAN DE WONINGEN

Er was geen consensus over de volgorde van woningen. Bijvoorbeeld alle 1/2 woningen samen gegroepeerd (zoals nu in het schetsontwerp) of steeds een grotere woning afwisselen met een kleinere woning.


Indien de 1/2 woningen worden gegroepeerd in 1 woonvolume, liggen de woningen voor gezinnen met kinderen best dicht bij de gedeelde groenzone. Kinderen gaan het meest in de gemeenschappelijke tuin spelen. Een buurtbewoner gaf aan dat er aan de kant van de provincietuin ook achter het project Klein Rijsel Fase 1 een speelzone is. Dus dat er even goed beargumenteerd kon worden om de gezinswoningen aan deze kant te groeperen en de moestuin als stilteplek te voorzien.


Een andere deelnemer gaf aan dat alleenstaanden hun leven vaker naar buiten gericht is (zoals uit het raam kijken), waardoor zij meer voorkeur gaf om de 1/2 types aan de kant van de provincietuin te plaatsen omdat hier over de muur van het provinciehuis naar buiten gekeken kan worden. Hierdoor kan er ook een stille tuin ingericht worden in de buurt van de 1/2 types.


Er werd voorgesteld om het volume aan de kant van de provincietuin langer te maken en meer naar voor te schuiven (richting de parkeerplaatsen) en het volume aan het provinciehuis wat korter te maken. Hierdoor worden de twee woonvolumes ongeveer even lang. Daarnaast werd de vraag gesteld waarom de woningen niet doorlopen tot op de hoek, waar zich nu de afvalstraat bevindt. Deze vraag zal doorgegeven worden aan het ontwerpteam.GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN
 • PARKEREN & FIETSEN STALLEN

Parkeerplaats voor de auto is omwille van de locatie voor een aantal deelnemers niet nodig. 1 van de groepen vond het voldoende als bewoners voor de deur kunnen laden en lossen en stelde voor om alle parkeerplaatsen bovengronds volledig weg te laten. Een andere groep stelde voor om toch nog 2 parkeerplaatsen te behouden voor laden en lossen en bezoekers.


Er is nood aan voldoende en ruime fietsenstalling. Vraag naar een eventueel fietsdeelpunt met deelbakfietsen en een gedeelde fietsherstelkast. Een andere deelnemer gaf de bedenking dat er aan het station ook al een fietsherstelpunt is, die niet altijd open is. Voorstel daarom om de basis gemeenschappelijk te voorzien (fietspomp, fietsherstelkit, bandenplakkers,...). Er werd ook de voorkeur aan gegeven om 1 grotere fietsenstalling op 1 plaats te voorzien in plaats van 2 aparte fietsenstallingen.


 • GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

1 groep stelde voor om de gemeenschapsruimte in het midden van de site te plaatsen. De andere twee groepen lieten hem staan aan de kant van de gemeenschappelijke tuin.


De invulling voor de gemeenschappelijke ruimte werd door de deelnemers liefst open gelaten en afgestemd op de noden van de finale bewonersgroep. Er was weinig vraag om een specifieke ruimte voor thuiswerk of een logeerkamer, liever een multi-inzetbare ruimte die door de bewoners kan gebruikt worden op de manier waarvoor zij dit zien. Enkele van de voorstellen waren; muziek spelen, sporten, creatief bezig zijn, naaien, speelruimte voor de kinderen, ontvangstruimte voor een familiefeest... Eventueel hier een zetel plaatsen die kan worden uitgevouwen naar een bed. Zo is de polyvalente zaal ook beschikbaar, maar niet enkel beperkt als logeerkamer.


De helft van de deelnemers zag het zitten om gedeelde wasmachines te voorzien in de gemeenschappelijke ruimte. De andere helft kon zich hier niet in vinden en gaf aan toch nog een eigen wasmachine te plaatsen indien er gemeenschappelijke wasmachine werden voorzien.


 • GEMEENSCHAPPELIJKE TUIN

Omdat de tuinen gemeenschappelijk zijn en er door elkaars tuin kan gelopen worden. Voorstel om een aangename wandelgang te maken die door de tuinen loopt. Met planten overgroeid die het pad organisch afbakenen. Nachtbelichting met sensoren voorzien op het pad, maar anderzijds niet storend voor de woningen dat ze wakker worden elke keer er iemand langs komt.


Voorstel om in de tuin verschillende gedeelde materiaalbanken te voorzien waar je op kan zitten. 1 om te tuinieren, 1 om te knutselen, 1 om te klussen,… Liever niet nog bijkomende tuinhuizen in de gedeelde groenzone, want de plek die ze hebben behouden ze graag als open, groene ruimte.


Aan de grote kastanjeboom kan een rust-buitenruimte gemaakt worden. De grote gedeelde groenzone is dan meer en plek om te spelen, tuinieren of mensen te ontvangen. Hiervoor willen ze ook voorzieningen om regenwater op te vangen. Voorkeur voor geïntegreerde spelelementen voor de kinderen. GEEN voorgekauwde speeltuin waar enkel dezelfde spelacties op uitgevoerd kunnen worden. WEL takken, bomen of constructies die voldoende overlaten aan de fantasie en die van de gedeelde groenzone meer dan alleen een speeltuin maken. De zone aan de kastanje kan eerder ingericht worden om te relaxen, rusten (in een hangmat), yoga doen of een boek te lezen op een tuinstoel.


 • AFVALOPHALING

Een deelnemer die in de oude wijk woont gaf aan dat er hier vandaag regelmatig wordt gesluikstort. Er wordt daarom extra aandacht gevraagd om de afvalstraat goed te organiseren. Bijvoorbeeld via een badgesysteem en onder de grond zodat er geen geurhinder is.


ENERGIE

Voorstel om een groendak te voorzien op alle daken. Kan dit ook op de fietsenstalling? Wat zijn de voorstellen voor energiedelen? Ook wordt de vraag gesteld om het energiekost zo laag mogelijk te houden, omdat dit ook een onderdeel is van betaalbaar wonen.


BEZORGDHEDEN

Er komen grote ramen en de tuinen zijn gemeenschappelijk. De deelnemers willen voldoende opties om privacy te voorzien wanneer ze dit wensen. De ramen moeten volledig afgedekt kunnen worden zonder al de lichtinval te verliezen. Ook in de tuin moet de mogelijkheid er zijn om de eerste meters voor de ramen op zijn minst visueel af te bakenen, of toch deels. Ook was er een bezorgdheid over geluidsoverlast. De deelnemers wilden extra aandacht hiervoor voor de woning die naast de gemeenschapsruimte zal komen.WAT DOEN WE MET DEZE RESULTATEN?


De resultaten uit de gesprekstafels worden bezorgd aan de architecten. Zij gaan hier mee aan de slag en zullen deze verwerken in het voorontwerp. In een volgende workshop zal er dieper ingegaan worden op de plannen van de woningen zelf. Daarnaast zal er gekeken worden naar de relatie met de buurt. Schrijf je zeker in voor onze nieuwbrief om als eerste op de hoogte gehouden te worden van de verdere ontwikkeling van het project.


WE HEBBEN JOU NODIG!Wil je meer doen dan participeren? Als geïnteresseerde kan je naast participeren ook een overleg van het bestuursorgaan. bij wonen. Je volgt eerst als waarnemer en erna kan je beslissen of je graag effectief de bewonersgroep willen vertegenwoordigen in het bestuursorgaan. Iedereen is welkom om vrijblijvend een overleg te volgen, gewoon een bericht sturen naar CLT@Leuven.be en dan spreken we verder af. Op de pagina van het bestuursorgaan kan je zien welke sympathieke bestuursleden momenteel al deelnemen aan deze vergaderingen 😊

* Wat wordt er bedoeld met het woningtype? Het eerste getal duidt op het aantal slaapkamers, het tweede getal achter de breukstreep op het maximum aantal bewoners voor deze woning. Een alleenstaande (ouder) wordt op dezelfde manier meegeteld als een koppel in deze berekening.


Gezinshoofd

# kinderen

# slaapkamers

Woning 1/2

1 of 2

geen

1

Woning 2/4

1 of 2

2 kinderen

2

Woning 3/4

1 of 2

2 kinderen

3

Woning 3/6

1 of 2

4 kinderen

3

166 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page