top of page

Algemene Vergadering

Bijgewerkt op: 5 sep. 2023

De jaarlijkse Algemene Vergadering van de vzw vond plaats op donderdag 29 juni in de grote zaal van Hal 5. Alle stichtende leden van werden gemobiliseerd voor een moment van uitwisseling. De vergadering opende met de formele aspecten waarin bijkomende toelichting werd gegeven en beslist werd over de begroting, het toewijzingsreglement en het bestuursorgaan van de nog op te richten stichting. Hierna kwam een informeler gedeelte waarin KPW-architecten het schetsontwerp toelichtte en hielden we een workshop over hoe we toekomstige bewoners een actievere rol kunnen laten opnemen. Laten we starten met de resultaten van de workshops:
Informeel: Workshops

 • Toelichting schetsontwerp door KPW-architecten

KPW architecten lichtte het schetsontwerp voor de pilootsite toe. De aanwezige leden konden de panelen van de buurtparticipatie achteraan in de zaal ook bekijken.


 • Bewoners bereiken en betrekken door Avansa-Oost Brabant

In een workshop, begeleid door Avansa Oost-Brabant, werd gepeild naar hoe CLTL-vzw de toekomstige bewoners actiever kan bereiken en welke engagementen de partner organisaties willen opnemen om CLTL-vzw hierin bij te staan. Er werd gebrainstormd over hoe de vzw actiever toekomstige bewoners kan betrekken aan de hand van de volgende vragen:

Hoe en waar kunnen we mensen uit de doelgroep vinden?


Hoe en met welke incentives

kunnen we hen motiveren

om toegetreden lid te worden?

Hoe en met welke stimulans kunnen we hen betrekken als vrijwilliger en zelfs als bestuurder?


Hoe kunnen we hen actief deel laten nemen aan de besluitvorming van de CLT?

Hoe pakken we het meer concreet aan om de participatieavond in augustus, rond de pilootsite, vorm te geven? Wat hebben mensen uit de doelgroep nodig om hieraan deel te nemen?

De volgende ideeën kwamen naar voor uit de brainstorm:

 1. De site inzetten als motor voor participatie: moestuin, tijdelijke invulling, kunst als trigger, QR code op site met link naar het proces op deze website

 2. Lokale verankering: Buurtbewoners, scholen en buurtorganisaties betrekken. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op buurtevents OF zelf een laagdrempelig buurtfeest te organiseren waar aan cocktailtafels in gesprek kan gegaan worden met (bestuurs)leden van de vzw. We geven op die manier iets terug aan de buurt + zetten het CLT model positief in wereld. Randactiviteiten zijn een must zoals kinderanimatie en een ijsjeskraam.

 3. Effectieve leden en het bredere middenveld inschakelen als ambassadeurs

 4. Het uitwerken van een gedegen communicatie en merkstrategie

 5. Visualiseren van ideeën, bijvoorbeeld met een wandelpad, tijdlijn, panelen, lego, levensgrote maquette in situ (met zonnebloemen of stokken)...

 6. Tool ontwikkelen waarbij mensen via de website meteen kunnen ontdekken of ze in aanmerking komen voor een woning

 7. Rechtstreeks aanspreken van de doelgroep via: wachtlijst woonmaatschappij, ledennetwerk van de vzw (woonanker, saamo, wooncoop, samenhuizen,...), sociale mediakanalen, makelaars, LVN magazine, Mozaïek, buurtcommités, wijkmanager, werkgevers (gasthuisberg, KUL, Scholen, sociale economie) en vakbonden

Er werd gedacht aan de volgende stimulansen:

 1. Woonzekerheid

 2. Betaalbaarheid

 3. Democratisch beslissingsmode

 4. Community - gemeenschap - sociale contacten

 5. Maatschappij - bijdragen - geloof in een alternatief woonmodelWe waren zeer tevreden over de actieve deelname en het enthousiasme van de leden tijdens de workshop. We zijn enthousiast over de voorgestelde ideeën en zullen ons de komende maanden actief inzetten om deze ideeën verder te gaan uitwerken en concreet te gaan realiseren.


Formeel: Toelichting en beslissingen

 • Begroting

Omdat het boekjaar nog loopt tot eind 2023 moest er op deze AV geen jaarrekening goedgekeurd worden noch kwijting gegeven worden aan de bestuurders. De leden ontvingen een begroting en een overzicht van de gemaakte kosten. Er werden geen opmerkingen gegeven hierop.

 • Toewijzingsreglement

Het bestuursorgaan werkte sinds de oprichting hard aan een eerste voorstel om de woningen toe te wijzen. De stichtende leden ontvingen het voorgestelde toewijzingsreglement 14 dagen voor de vergadering en stelden 8 wijzigingen voor. Deze wijzigingen werden allemaal goedgekeurd. Je kan de definitieve versie van het toewijzingsreglement hieronder terugvinden inclusief alle aanpassingen die goedgekeurd werden.

20230629 Toewijzingsreglement CLTL-vzw (GOEDGEKEURD)
.pdf
Download PDF • 431KB

Nu dit toewijzingsreglement goedgekeurd is, kunnen we de komende maanden met veel enthousiasme aan de slag om dit document op een begrijpelijke en boeiende manier te presenteren, zodat het voor iedereen duidelijk wordt. We willen een breder publiek bereiken en vooral ook toekomstige bewoners inspireren om deel te nemen aan onze gemeenschap. Door middel van deze campagne willen we een hechte gemeenschap opbouwen, waarin alle leden actief betrokken zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen en bijdragen aan het succes van CLTL.

 • Stichting

Daarnaast werden de bestuursleden voor de nog op te richten stichting naar voor gedragen.

 1. Het bestuursorgaan van CLTL-vzw zal per categorie 2 van haar bestuursleden aanduiden om te zetelen in het bestuursorgaan van de stichting. Hierdoor kan de overdracht van informatie tussen beide organen vlot verlopen.

 2. Daarnaast dragen de effectieve leden van de vzw per categorie 1 of meerdere bijkomende leden naar voor.

Het bestuursorgaan van CLTL-vzw zal bij oprichting van de stichting uit deze voordracht het finale bestuur voor de stichting aanstellen.


Voor categorie B (het middenveld) werden de volgende bestuursleden naar voor gedragenCoralie Mattelaer


Batist Paklon


Catherine Vangilbergen

Voor categorie C (het beleid) werden de volgende bestuursleden naar voor gedragen

Lies Corneillie

Evelien Peeters

Piet Demulder

Marc Bauwens


119 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page